Markkinoiden vapautumisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa ja että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Kuljettajan ajoluvan myöntää poliisi ja liikennelupa-asioissa toimivalta siirtyi 1.7. 2018 alkaen ELY-keskuksista Trafille. Taksipalveluita tarjoaa aina yritys ja yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoissa. Tyypillisimmin taksiliiketoimintaa harjoittava yritys on toiminimi tai osakeyhtiö.

Taksinkuljettajana voi toimia joko yrittäjä itse tai yrittäjälle töitä tekevä kuljettaja, niin sanottu ”taksirenki”. Kuljettajan palkkaus voi olla kiinteä kuukausipalkka, mutta tyypillisimmin takseilla se on ajotuloihin perustuva prosenttipalkka. AKT:n taksiliikennettä koskevassa työehtosopimuksessa on kirjattu palkanmääräytymisen perusteet, tämä sopimus ei ole yleissitova. Järjestäytymättömien taksityönantajien tulee noudattaa vähintään pakottavia lakeja, joita ovat muun muassa työsopimus- ja työaikalainsäädäntö. Työnantajan ja työntekijän on suositeltavaa aina tehdä kirjallinen työsopimus, jossa sovitaan muun muassa palkan määrästä ja maksuperusteista.  Työnantaja ja kuljettaja sopivat aina keskenään pitkistä kyydeistä kuljettajalle mahdollisesti aiheutuvien ruoka- ja majoituskulujen korvaamisesta perustuen kulloinkin voimassaolevaan verohallituksen päätökseen.

Autonpesu ja huolto vähennyksiin

Taksiautoilija on yrittäjänä verovelvollinen toiminnastaan ja saamistaan tuloista. Ajotulot on ilmoitettava verottajalle riippumatta siitä, onko ajo tapahtunut ulkopuolisen toimijan välityksellä vai ei. Ajotulot tulee jakaa verottajan ohjeistuksen mukaisesti käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin. Lisäksi taksiyrittäjän tulee pitää kirjaa verovuoden alusta yhteenlasketuista ajokilometreistä jaettuna ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ajotuloihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Yrittäjän on hyvä toimittaa kirjanpitäjälle tiedot ajoista sekä ajoraporteista, jotta kirjanpito ja verotus menee oikein ja oikean määräisenä. Taksialan uudistuksien myötä taksiyrittäjillä voi olla entistä useampi laite, joihin ajoja välitetään sekä ajotuloja seurataan. Mittarin käyttäminen ei ole pakollista, mutta kaikkien ajotulojen ilmoittaminen kirjanpitoon ja verotukseen on pakollista. Yrityksen ja elinkeinonharjoittajan on aina tarjottava asiakkaalle kuitti, asiakas voi myös aina pyytää kuittia.

Taksiyrittäjä voi vähentää verotuksessa ne toiminnasta aiheutuneet kulut, jotka kohdistuvat suoraan elinkeinotoiminnan tuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi auton polttoainekulut sekä auton korjaukseen ja pesuun liittyvät kulut.

Ajoneuvosta tehtävä poisto

Taksiliiketoimintaan käytetystä ajoneuvosta voi tehdä verotuksessa poiston, jos ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen. Ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen, jos ajoneuvolla vuosittain ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoiminnan ajoa. Jos ajoneuvo ei kuulu yritystoiminnan varallisuuteen, saa lisävähennyksen tehdä yritystoimintaa kohdistuvien kilometrien perusteella.

Arvonlisäverotuksessa erityispiirteitä

Taksiyrittäjillä on verotuksessa erityispiirre, että he saavat henkilöautosta ja siihen liittyvistä kuluista alv-vähennyksen, vaikka autolla ajetaan yksityisajoja. Ajoraportille merkitään yksityisajot ja ne ilmoitetaan veroilmoituksella vähennyksinä. Jos yrittäjällä on käytössä kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, toimii sen tuottama raportti ajopäiväkirjana.

Jos ammattimaiseen liikenteeseen käytettyä henkilöautoa käytetään myös yksityisajoihin, joudutaan auton hankintahintaan sekä käyttökustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja jakamaan vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan.

Pelkästään vähennykseen oikeuttavaan toimintaan hankittujen henkilöautojen verot ovat vähennyskelpoisia. Tämä edellyttää, ettei autolla ajeta lainkaan muita kuin liikeajoja. Vähäinenkin liiketoimintaan liittymätön ajo yrittäjän tai työntekijöiden yksityisajo vie vähennysoikeuden kokonaan. Jos yrittäjällä tai työntekijällä on autoetu henkilöautosta, ei autoon liittyvistä kustannuksista voi tehdä lainkaan vähennyksiä. Jotta auton voitaisiin osoittaa olevan kokonaan liikekäytössä, on auton rajoitettu käyttö pystyttävä luotettavasti osoittamaan.

Alennettu autovero tietyin edellytyksin

Taksiyrittäjän on mahdollista hakea autoveron alennusta tai autoverottomuutta, jos niiden edellytykset täyttyvät. Tämä takseille myönnettävä autoveron alennus poistuu vaiheittain 1.7.2022 mennessä.

Alennetun autoveron edellytyksiä ovat, että ajoneuvo merkitään käytettäväksi taksiliikenteeseen, kun se rekisteröidään ensi kertaa Suomessa, ja ajoneuvoa käytetään pääasiassa taksiliikenteeseen. Ajoneuvo voi olla kokonaan autoverosta vapaa silloin, kun ajoneuvo on esteetön tai hyväksytty koulu- tai päivähoitokuljetuksiin. Ajoneuvon on myös oltava hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen, joista yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö.

Artikkeli on tiivistelmä Tilisanomissa ilmestyneestä artikkelista.

 

Tämä postaus Taksiala: Mitä saa vähentää verotuksessa? on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.